Geodezja jest już dziedziną zawodową

podaje, że:

Rozporządzenie zawierające wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (DzU poz. 2059) weszło już w życie. Jedną z wyszczególnionych w tym akcie dziedzin jest geodezja.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w nowelizacji Prawa oświatowego (DzU z 2023 r. poz. 2005). Zgodnie z nim minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz specyfikę poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego i ich powiązanie z daną dziedziną zawodową.

Określenie wykazu dziedzin zawodowych było konieczne w kontekście działalności branżowych centrów umiejętności (BCU). Zgodnie bowiem z definicją – określoną w art. 4 pkt 30a Po, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2 lit. c wspomnianej nowelizacji – BCU jest placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowaną branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych …

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments