Referendarz d/s orzecznictwa w Wydziale Orzecznictwa, Departament Nadzoru i Kontroli GUGiK

Portal informuje o naborze na stanowisko Referendarza w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii”

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w związku z rozpatrywaniem: odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i postanowień, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do pzgik, nakładania kar pieniężnych za wykorzystanie materiałów pzgik niezgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Sporządza projekty odpowiedzi na skargi wniesione na wydane przez GGK decyzje i postanowienia w celu przekazania sprawy do rozpoznania przez wojewódzki sąd administracyjny
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych, wnoszonych przez Głównego Geodetę Kraju do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Współpracuje przy opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii
 • Współpracuje przy opracowywaniu stanowisk Głównego Geodety Kraju w zakresie interpretacji przepisów prawa w celu wyjaśnienia wątpliwości, co do ich stosowania

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub geodezyjne. W przypadku wykształcenia geodezyjnego ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego
 • Znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym sądowo-administracyjne oraz znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego tej problematyki
 • Znajomość przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • Umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii lub orzecznictwa
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments