SZEF SŁUZBY CYWILNEJ POSZUKUJE dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Od 18.01.2024 r., poszukuje Głównego Specjalistę w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków, Departament Informacji o Nieruchomościach

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • udziela wparcia merytorycznego organom służby geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego w zakresie tworzenia i aktualizacji baz GESUT i BDOT500
 • przygotowuje projekty stanowisk Głównego Geodety Kraju dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu Informacji o Nieruchomościach odnośnie baz danych GESUT i BDOT500
 • współpracuje z innymi organami przy tworzeniu programów i wytycznych w zakresie danych GESUT i BDOT500
 • zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tj. krajową bazę GESUT
 • sporządza opracowania statystyczne, w tym współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie opracowywania i uzgadniania formularzy sprawozdawczych
 • przygotowuje i opiniuje zmiany przepisów prawa w obszarze GESUT i BDOT500

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze GESUT i BDOT500; doświadczenie w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Również poszukuje,

Inspektora do spraw: baz danych przestrzennych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Nazw Geograficznych, Departament Informacji o Nieruchomościach

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Tworzy i aktualizuje dane PRG oraz dane PRNG w celu zapewnienia bieżącej aktualności baz danych
 • Monitoruje jakość danych gromadzonych w PRG oraz PRNG, w tym obsługuje zgłoszenia dotyczące błędów i braków w danych, współpracuje z dostawcami i odbiorcami danych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych
 • Współpracuje z użytkownikami systemów teleinformatycznych będących we właściwości wydziału PRGNG, w tym świadczy pomoc merytoryczną, w celu zapewnienia wsparcia użytkownikom tych systemów
 • Wykonuje czynności związane ze wsparciem obsługi administracyjnej ww. systemów oraz uczestniczy w pracach związanych z ich rozbudową, w celu zapewnienia dostępności tych systemów i dostosowania ich do wymagań użytkowników
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych i standardów technicznych oraz w opracowaniu propozycji interpretacji prawnych oraz stanowisk GUGiK w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji przestrzennej
 • Prowadzi działania informacyjne i promocyjne skierowane do użytkowników systemów będących w kompetencjach Wydziału PRGNG i odbiorców danych w celu umożliwienia właściwego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych
 • Uczestniczy w przygotowaniu oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi wspierające realizację zadań wydziału PRGNG oraz nadzoruje realizację tych zamówień w celu zapewnienia ich poprawności i wysokiej jakości

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie geodezyjne lub kartograficzne lub systemy informacji geograficznej
 • Znajomość zagadnień dotyczących systemów informacji przestrzennej
 • Praktyczna znajomość zagadnień technicznych i narzędzi klasy GIS dot. tworzenia i przetwarzania danych przestrzennych.
 • Znajomość zagadnień związanych z XML i GML
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

I jeszcze,

Specjalistę do spraw: nadzoru i kontroli Wydział Nadzoru i Kontroli, Departament Nadzoru i Kontroli

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Uczestniczy z ramienia Głównego Geodety Kraju w kontrolach organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przygotowuje oceny pokontrolne poprawności ich działalności w celu przedstawienia Kierownictwu Urzędu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Opracowuje oraz sporządza zbiorcze informacje i dokonuje ocen na temat działań kontrolnych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych, w tym opracowuje projekty wystąpień pokontrolnych, zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru Głównego Geodety Kraju nad państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym samodzielnie lub przy współpracy z innymi wydziałami lub departamentami Urzędu, w tym monitoruje funkcjonowanie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności związane z wykonywaniem zadań przez te organy.
 • Monitoruje funkcjonowanie przepisów z zakresu geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Opracowuje stanowiska, opinie i wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju w sprawach prawidłowości wykonywania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz stosowania standardów technicznych przez organy administracji geodezyjnej oraz wykonawców prac geodezyjnych.
 • Wspiera inne wydziały w realizacji powierzonych im zadań.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w wykonawstwie geodezyjnym i/lub w organach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o kontroli w administracji.
 • Znajomość zasad i procedur przeprowadzania kontroli oraz umiejętność praktycznego wykonywania kontroli administracyjnych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments